pewnoś|ć

pewnoś|ć
f sgt 1. (przekonanie) certainty
- mieć pewnoś ć, że… to be certain a. sure that…
- nabrać pewności, że… to become certain that…
- wciąż nie ma pewności, kto to zrobił it’s still uncertain who did it
- wiedzieć coś z (całą) pewnością to know sth with absolute certainty
- zrobić coś dla pewności to do sth just to be sure
2. (zdecydowanie) confidence
- pewność siebie self-confidence
- stracić/odzyskać pewność siebie to lose/regain one’s selfconfidence
- brak mu pewności (siebie) he lacks (self-)confidence
- pewność w ruchach/głosie confidence in one’s movements/voice
- jego głos nabrał pewności his voice become more confident
- twoja obecność dodaje mi pewności your presence gives me confidence
3. (niezaprzeczalność) reliability, certainty
- pewność dowodów/twierdzeń the reliability of evidence/statements
z (całą) pewnością part. certainly
- z (całą) pewnością się ucieszą they’ll certainly be pleased
- „przyjedziesz jeszcze?” – „z pewnością” ‘will you come again?’ – ‘certainly’

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”